Co to jest CSR i jak go wygenerować?

CSR (Certificate Signing Request) - plik żądania certyfikatu, na którym ma zostać zainstalowany certyfikat SSL. Plik CSR generuje zazwyczaj administrator serwera. 

Do generowania CSR można posłużyć się generatorem CSR dostępnym w Panelu Administracyjnym w sekcji Certyfikaty SSL>> Generuj CSR.

Plik CSR jest przesyłany do jednostki certyfikującej w celu jego podpisania tj. utworzenia właściwego klucza publicznego (certyfikatu SSl).

Podczas generowania pliku CSR należy poprawnie wpisać następujące dane:

CN - Common Name (pełna nazwa domeny) - należy wpisać pełną nazwę domeny, która ma być chroniona certyfikatem SSL np. www.moja.pl , dla opcji WildCard należy zastosować formę *.moja.pl. Jeśli zabezpieczany adres ma nie zawierać prefiksu WWW - należy go pominąć i wpisać moja.pl.

O - Organization Name (pełna nazwa podmiotu, do którego należy domena) - należy wpisać dokładnie te same dane, które są widoczne w bazie WHOis przy certyfikowanej domenie.

OU - Organization Unit (dział firmy zamawiający certyfikat, np. IT); w przypadku certyfikatów typu OV I EB nazwa wpisana w tym polu jest wyświetlana w certyfikacie SSL, dlatego tez należy wpisać dokładną nazwę działu.

C - Country code (kod kraju) - należy podać dwuliterowy kod kraju, musi być wpisany koniecznie wielkimi literami, np. PL;

ST - State or Province (województwo) - należy podać pełna nazwę województwa, np. mazowieckie;

L - Locality (miejscowość) - należy podać nazwę miejscowości, w której mieści się siedziba firmy np. Warszawa;

Email Address - należy podać adres e-mail. Musi być to koniecznie adres w postaci admin@certyfikowanadomena.pl. Jeśli nie posiadasz skrzynki o nazwie admin w adresie domeny, dla której ma zostać wystawiony certyfikat SSL - musisz taka utworzyć. Na adres admin@certyfikowanadomena.pl zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia certyfikatu SSL.